Risale-i Nur nedir ve nasıl bir tefsirdir?

Risale-i Nur nedir ve nasıl bir tefsirdir?

Kur'anın hakikatlarını müsbet ilim anlayışına uygun bir tarzda izah ve isbat eden Risale-i Nur Külliyatı, her insan için en mühim mes'ele olan "Ben neyim? Nereden geliyorum? Nereye gideceğim?..."

Devamı

Vazifem nedir? Bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar? Mahiyet ve hakikatları nedir?" gibi suallerin cevabını vâzıh ve kat'î bir şekilde, çekici bir üslûb ve güzel bir ifade ile beyan edip ruh ve akılları tenvir ve tatmin ediyor.

Tefsir iki kısımdır.

Birisi: Malûm tefsirlerdir ki, Kur'anın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin manalarını beyan ve izah ve isbat ederler.

İkinci kısım tefsir ise: Kur'anın imanî olan hakikatlarını kuvvetli hüccetlerle beyan ve isbat ve izah etmektir.

Bu kısmın çok ehemmiyeti var.

Zahir malûm tefsirler, bu kısmı bazan mücmel bir tarzda dercediyorlar; fakat Risale-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannid feylesofları da susturan bir manevî tefsirdir.

nurlar

Risale-i Nur!.. Kur'an âyetlerinin nurlu bir tefsiri...
Baştan başa iman ve tevhid hakikatlarıyla müberhen...
Her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış...
Müsbet ilimlerle mücehhez...
Vesveseli şübhecileri ikna ediyor...
En avamdan en havassa kadar herkese hitab edip, en muannid feylesofları dahi teslime mecbur ediyor...

Risale-i Nur!.. Nurlu bir külliyat...
Yüzotuz eser...
Büyüklü küçüklü risaleler halinde...
Asrın ihtiyaçlarına tam cevab verir...
Aklı ve kalbi tatmin eder...
Kur'an-ı Kerim'in yirminci asırdaki -lafzî değil- manevî tefsiri...

risalei nur

İsbat ediyor!..

Akla gelen bütün istifhamları...

Zerreden Güneş'e kadar iman mertebelerini...

Vahdaniyet-i İlahiyeyi...

Nübüvvetin hakikatını...

İsbat ediyor!..

Arz ve Semavat'ın tabakatından,

melaike ve ruh bahsinden,

zamanın hakikatından,

haşir ve âhiretin vukuundan,

Cennet ve Cehennem'in varlığından,

ölümün mahiyet-i asliyesinden

ebedî saadet ve şekavetin menbaına kadar...

Akla gelen ve gelmeyen bütün imanî mes'eleleri en kat'î delillerle aklen, mantıken, ilmen isbat ediyor...

Risale-i Nur, yüze yakın din tılsımlarını ve hakaik-i Kur'aniyenin muammalarını hall ve keşfetmiştir ki; her bir tılsımın bilinmemesinden çok insanlar şübehata ve şükûke düşüp, tereddüdlerden kurtulamayıp, bazan imanını kaybederdi.

Şimdi bütün dinsizler toplansalar, o tılsımların keşfinden sonra galebe edemezler.

Mail Listesine Kaydol

E-posta adresinizi asla başkalarıyla paylaşmayacağız.